خط تحریری نستعلیق

خط تحریری نستعلیقدوره آموزشی خط تحریری نستعلیق به زبانی ساده شامل: 13 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت کند) جزوه آموزشی متناسب با فیلم های آموزشی در برگه های خط کشی شده یک جلسه مبانی خط تحریری (در این فایل بسیاری از پرسش های شما از جمله فواید خوشنویسی، ابزار خوشنوییسی، نحوه تمرین صحیح و... پاسخ داده شده) شامل 6 ماه پشتیبانی دوره (تصحیح خط هنرجوها توسط...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب

خط تحریری شکسته نستعلیق

خط تحریری شکسته نستعلیقدوره آموزشی خط تحریری شکسته نستعلیق به زبانی ساده شامل: 11 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت کند) جزوه آموزشی متناسب با فیلم های آموزشی در برگه های خط کشی شده یک جلسه مبانی خط تحریری (در این فایل بسیاری از پرسش های شما از جمله فواید خوشنویسی، ابزار خوشنوییسی، نحوه تمرین صحیح و... پاسخ داده شده) شامل 6 ماه پشتیبانی دوره (تصحیح خط هنرجوها توسط...جزئیات...
ادامه مطلب

خط تحریری نسخ

خط تحریری نسخدوره آموزشی خط تحریری نسخ به زبانی ساده شامل: 10 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت کند) جزوه آموزشی متناسب با فیلم های آموزشی در برگه های خط کشی شده یک جلسه مبانی خط تحریری (در این فایل بسیاری از پرسش های شما از جمله فواید خوشنویسی، ابزار خوشنوییسی، نحوه تمرین صحیح و... پاسخ داده شده) شامل 6 ماه پشتیبانی دوره (تصحیح خط هنرجوها توسط استاد دوره...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب