عوامل موثر بر آرایش سلول‌ها در طول تقسیمات اولیه باکتری‌ها

عوامل موثر بر آرایش سلول‌ها در طول تقسیمات اولیه باکتری‌هادر صفحات آگار، سلول‌های دختر Escherichia coli به صورت دو طرفه می‌لغزند و در طول دور اول شکافت دو جزیی به صورت موازی پهلو به پهلو هم تراز می‌شوند. این پدیده قبلا به یک ماده الاستیک نسبت داده می‌شد که به نظر می‌رسید باکتری‌ها را از هم جدا می‌کند. ما فرض می‌کنیم که تعامل بین باکتری‌ها و زیر لایه زیرین ممکن است بر آرایش باکتری‌های دختر تاثیر بگذارد. برای آزمایش این فرضیه، تقسیم باکتریایی روی ژل اسید...
ادامه مطلب

ویژگی پروتئومیک و متابولومیک بیمار کوید19

ویژگی پروتئومیک و متابولومیک بیمار کوید19تشخیص زودهنگام و درمان موثر بیماران کوید19 مشکل اصلی باقی می‌ماند . در اینجا , ما پروفایلینگ پروتئینی و متابولیک سرم‌ها را از 46 کوید19 و 53 فرد کنترل انجام دادیم . سپس یک مدل یادگیری ماشینی را با استفاده از اندازه‌گیری‌های پروتئومیک و متابولیک از یک گروه آموزشی متشکل از ۱۸ بیمار غیر جدی و ۱۳ بیمار شدید آموزش دادیم. این مدل با استفاده از ۱۰ بیمار مستقل تایید شد ما تغییرات مولکولی در سرم بیماران کوید19 را در مقایسه با گروه‌های...
ادامه مطلب

تقلید مولکولی

تقلید مولکولیاصطلاح تقلید مولکولی در ابتدا توسط ریمون تی دامین برای توصیف اشتراک ساختارهای آنتی ژنیک مانند پروتئین‌ها، لیپیدها یا کربو هیدرات‌ها توسط انگل و میزبان استفاده شد. از نظر واکنش‌های شبه خود ایمنی، دامین به اثر رولی و جنکین اشاره کرد که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد [‏۲ ]‏. رولی و جنکین واکنش متقاطع آنتی ژنیک بین انگل و میزبان را مشاهده کردند و فرض کردند که فاکتورهای سرمی، به ویژه اوپسونین ها، ممکن است در بیماری‌زایی دخیل باشند. آن‌ها...جزئیات بیشتر /...
ادامه مطلب
برچسب ها:

کورتیکواستروئید ها و کوید 19

کورتیکواستروئید ها و کوید 19بیماران با کوید19 شدید می‌توانند یک پاسخ التهابی سیستمیک ایجاد کنند که می‌تواند منجر به آسیب ریه و اختلال عملکرد ارگان‌های چند سیستمی شود. پیشنهاد شده‌است که اثرات ضد التهابی قوی کورتیکو استروئیدها ممکن است از این اثرات مخرب جلوگیری کرده و یا آن‌ها را کاهش دهند. ارزیابی تصادفی درمان کوید19 , یک آزمایش چند مرکزی , تصادفی و باز در بیماران بستری با کوید19 , نشان داد که مرگ و میر کوید19 در میان بیمارانی که به طور تصادفی دگزامتازون...جزئیات...
ادامه مطلب

تحقیق پایانی با موضوع بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه

تحقیق پایانی با موضوع بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاهتحقیق پایانی با موضوع بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه مناسب رشته انگل شناسی دامپزشکی (M.Sc ) به تعداد 78 صفحه قابل ویرایش ورد   فهرست مطالب چکیده 12-13 فصلاول: کلیاتتحقیق مقدمه 13 تاریخچه 14-13 ویژگیهای انگل 15 اصطلاحات 16-15 طبقه بندی تک یاخته 17-16 تاکسونومی اپی کمپلکسا 17 ساختمان اپی کمپلکسا 18 نامگذاری سارکوسیستیس 21-19 چرخه زندگی سارکوسیستیس 26-23 بیماریزایی سارکوسیستیس در میزبانان واسط...
ادامه مطلب

تحقیق پایانی با موضوع بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار

تحقیق پایانی با موضوع بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریارتحقیق پایانی با موضوع بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه مناسب رشته انگل شناسی دامپزشکی (M.Sc ) به تعداد 78 صفحه قابل ویرایش ورد   فهرست مطالب چکیده  12-13 فصلاول: کلیاتتحقیق مقدمه 13 تاریخچه  14-13 ویژگیهای انگل 15 اصطلاحات  16-15 طبقه بندی تک یاخته 17-16 تاکسونومی اپی کمپلکسا 17 ساختمان اپی کمپلکسا 18 نامگذاری سارکوسیستیس 21-19 چرخه زندگی سارکوسیستیس 26-23 بیماریزایی سارکوسیستیس در...
ادامه مطلب