مستندات تجربیات ارتقاء شغلی پرستاری

مستندات تجربیات ارتقاء شغلی پرستاریيكي ازمحورهاي ارزيابي سلامتي جوامع مختلف،سلامت اجتماعي آن جامع هاست. سلامت اجتماعي نقش مهمي درتضمين پويايي وكارآمدي هرجامع هايفاءمي كند ازآنجا که دانشگاههامنشا تحولات  جامعه درعرصه های مختلف بوده است بدیهی است باتوجه به اهمیت رشته های بهداشتی و موفقیت درهرکاری ورسیدن به هدف نیازمند نوعی نگرش مثبت و دانستن نگرش دانشجویان نسبت به این رشته و ازاهمیت ویژه ای برخوردار هستند نگرشهای فرد دردوران مختلف زندگی هماهنگ بامحیط اطراف...
ادامه مطلب