حقوق فرهنگی و رسانه ای

 

فصل اول مبانی: ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

ویژگی قواعد حقوقی

1-عام  و کلی بودن……………………………………………………………………………………………………. 6

2-الزام  آور بودن ……………………………………………………………………………………………………………………. 6

3-داشتن ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………………7

4-اجتماعی بودن ………………………………………………………………………………………………………………………..7

5-استمرار ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

اهداف قواعد حقوق: ……………………………………………………………………………………………………………………. 8

نظریه اول- اصالت فرد ……………………………………………………………………………………………………………… 9

نظریه  دوم :اصالت جمع………………………………………………………………………………………………………….. 10

تقسیمات و شاخه های  علم حقوق : …………………………………………………………………………………………. 12

معیار اول : بر اساس منشاء پیدایی و ایجاد مقررات حقوقی ……………………………………………………. 12

معیار دوم از جهت رابطه: ………………………………………………………………………………………………….. 13

معیار سوم از جهت قلمرو اجرایی: …………………………………………………………………………………… 15

رابطه حقوق با اخلاق و مذهب ………………………………………………………………………………………. 15

سلسله مراتب قوانین ……………………………………………………………………………………………………….. 17

قانون: ………………………………………………………………………………………………………………………. 17

الف- قانون اساسی ………………………………………………………………………………………… 19

ب: قوانین عادی ………………………………………………………………………………………………….. 20

ج. مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………………. 21

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………. 23

قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………………………………………………… 23

اولین قانون اساسی: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

دومین قانون اساسی: …………………………………………………………………………………………………… 24

فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

حقوق فرهنگی …………………………………………………………………………………………………….. 25

ویژگی های حقوق فرهنگی  :………………………………………………………………………………………….. 25 ا

همیت و نقش حقوق فرهنگی  : …………………………………………………………………………………………… 26

حقوق مالکیت فکری)معنوی(:………………………………………………………………………………………… 27

ارکان حقوق مالکیت فکری: …………………………………………………………………………………………. 28

ارکان حقوقی مالکیت ادبی و هنری ………………………………………………………………………………………. 29

الف- حق معنوی ………………………………………………………………………………………………….. 29

ب- حق مادی: ………………………………………………………………………………………… 30

ویژگیهای حقوق مالی: ………………………………………………………………………………… 30

دلائل کشورها برای حمایت از مالکیت فکری: ………………………………………………………… 31

حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در قوانین بین المللی ……………………………………. 31

1ـ کنوانسیون برن ………………………………………………………………………………… 32

2ـ کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف ـ « کپی رایت » ……………………………………….. 34

کنوانسیون رم : …………………………………………………………………………. 35

موافقتنامه تریپس51 ……………………………………………………………………………………… 36

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………….. 38

حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران ………………………………………………… 38

آثار و اشخاص مورد حمایت در قوانین داخلی موجود …………………………………….. 41

ویژگیها و شرایط اثر برای برخورداری از حمایت قانونی ……………………………………………………………………… 44

فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………… 50

مطبوعات رکن چهارم دموکراسی …………………………………………………………………………………… 50

مفهوم آزادی مطبوعات : ……………………………………………………………………………….. 51

نظام انتشار مطبوعات ……………………………………………………………………………………………………… 51

نظام انتشار مطبوعات در ایران ………………………………………………………………….. 53

شرایط متقاضی اخذ امتیاز روزنامه ……………………………………………………. 53

هیات نظارت بر مطبوعات ………………………………………………………………………………….. 58

حدود مطبوعـات …………………………………………………………………………………. 59

جرائم مندرج در قانون مطبوعات ………………………………………………………………………… 60

فصل ششم ……………………………………………………………………………………………………………….. 64

انواع دادگاه ها در ایران ……………………………………………………………………………………. 64

فصل هفتم ……………………………………………………………………………………………………………………. 68

اصول حقوقی حاکم بر استفاده از اینترنت ………………………………………… 68

پلیس و جرایم اینترنتی ……………………………………………………………………………. 68

فصل هشتم …………………………………………………………………………………………………… 70

ماهواره ……………………………………………………………………………………………………… 70

ماهواره ها و اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها : ……………………………………………………… 70

ابعاد منفی ماهواره در حوزه حاکمیت ملی: ………………………………………………………………….. 73

نظریه آزادی اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 77

قانون و آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ……………………….. 83

قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره …………………………………. 83

آییننامه اجرایی قانون …………………………………………………………………………………………. 85

 

 

فصل اول: مبانی

غالبا ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حســـاب شـــده از یک موضـــوع یا موضــوعات خاص اجتماعی کار آســانی به نظر نمی رســدر بنابراین می توان گفت تعاریف متعددی در این ارتباط وجود دارد. هرگاه انسان تنها دور از اجتماع در نظر گرفته شود حق یا حقوق عنوان پیدا نمیکندر تعیین حقوق و تکالیف برای افراد منوط به بودن آنها در جامعه و زندگی اجتماعی آنهاســـت. نیکوکار از بدکار یا ظالم از مظلوم در اجتماع و در برخورد انسانها با یکدیگر مشخص می شود.

زمانی که فرد در داخل اجتماع قرار می گیرد برای امر معاش و… ناگزیر از داشتن رابط با سایر افراد و ارکان جامعه می باشـــدر  اگر این رابطه در جامعه تحت نظم و قانون درنیاید بینظمی و اختلال حکمفرما شده و امنیت و آسایش عمومی سلب خواهد شدر  بنابراین باید قواعدی  بر روابط آنها حکومت کند .حقوق عهدهدار تنظیم این امور و تأمین نظم و زندگی سالم انسان در اجتماع است.   بنابراین می توان گفت در جامعه از یک طرف افراد و اشـــخاص عادی )فرمانبران( قرار گرفته اند و از طرف دیگر قدرت حاکم )فرمانروایان( پس می توان گفت جامعه از فرمانروایان و فرمانبران ترکیب شـــده است. همانگونه که فرمانبران با یکدیگر ارتباطی دارند با فرمانروایان نیز دارای انواع روابط هستند .

 

تعریف حقوق:

به معنای جمع حق : شامل مجموعه امتیاز و اختیاراتی  است که به موجب آنر هر فرد می تواند چیزی از دیگران بگیردر آنان را به انجام امری یا انصــراف از چیزی و امتناع از امری وادار سازد. حق بستانکار بر بدهکارر از این قبیل است.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه حقوق رسانه باقر انصاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *