فایل با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

 

بررسي باورها و آگاهي زوجين متقاضي اهداي جنين از  شرايط طبي و حقوقي اهداي جنين در ايران

 

دكتر رعنا هاشمي

دكتر آرش عكاظي

 

 

چكيده

زمينه و هدف: درمان ناباروري به وســيله اهداي جنين، يكي از روش ها و تكنيك هاي كمكي توليدمثل براي داشــتن فرزند در زوج هاي نابارور است. در ايران نيز با اعلام مشروعيت آن توسط فقها، با تصويب قانون از سال 2831 شرايط انجام آن مهيا گرديد.

اما لازمه اهداي جنين توجه به ملاحظات اخلاقي زيادي است كه قانون گذار بايد به صورت صريح و شفاف آن را روشن كند و راه سوءاستفاده هاي غيراخلاقي را مسدود سازد. همچنين متقاضيان ب ايد آگاهي بيشتري نسبت به شرايط طبي و حقوقي آن داشته باشند.

روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، طي 6 ماه به روش سرشــماري، با 68 زوج متقاضي اهداي جنين كه از طرف دادگاه خانواده به واحد پزشكي قانوني مركز شهر تهران ارجاع شده بودند، مصاحبه شد و پرسش نامه طراحي شده پر گرديد. داده هاي به دست آمده با نرم افزار SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها: در خصوص بررســي وضعيت ناباروري در93/9 ٪ موارد، علت ناشــي از ناباروي مرد بود. در هيچ يك از زوجين، اعتياد به مواد مخدر ،ابتلا به ايدز و هپاتيت و بيماري هاي رواني شديد احراز نگرديد91/5 .٪ از زوجين متقاضي، اطلاعي از زوج دهنده نداشتند و انتخاب را به عهده مركــز درماني گذارده بودند70/7 .٪ از زوجين بــه خصوصيات اخلاقي و72 ٪ آنها به خصوصيت ژنتيكي فرزند حاصل از اهدا، اهميت ويژها ي مي دادنــد59/8 .٪ از زوجيــن متقاضي در خصوص رابطه فرزند حاصل از اهدا با زوج دهنده و مشــكلات مرتبــط با هويت فرزند بوجود آمده ،فكر نكرده بودند. در مورد نحوه فاش ســازي به كودك85/4 ،٪ موارد ذكر كردند كه موضوع دريافت جنين را به كودك حاصل از اهدا نخواهند گفت.

نتيجهگيري: ناشناس ماندن زوج هاي دهنده باعث مي شود كه تداخلات حقوقي و عاطفي كمتري در آينده براي زوج دهنده و گيرنده ايجاد گردد .از طرفي حقوق انســاني كودكاني كه از اين طريق به دنيا ميآ يند، ايجاب مي كند از نحوه تولدشــان مطلع شــوند. همچنين احتمال وقوع زناي با محارم بصورت غيرعمدي و آنومالي هاي ژنتيكي به دنبال افزايش تعداد زايمان هاي ناشــي از باروري كمكي، رويهم رفته نظرات را به ســمت گفتن حقيقت به فرزندان خصوصا در ســنين قبل از بلوغ ســوق مي دهد. هر چند بايد توجه داشت كه اين موضوع در ايران بسيار نوپا ميب اشد و در حال حاضر مطالعه قابل استنادي  با در نظر گرفتن اختلافات فرهنگي و عقيدتي ما با ساير ممالك انجام نشده است. همچنين به نظر مي رسد كه اطلاعات زوجين متقاضي نســبت به مســايل طبي و حقوقي بارداري به روش دريافت جنين، به ميزان كافي نباشــد و ايجاد تســهيلاتي جهت اطلاع رساني بيشتر و انجام مشاوره هاي تخصصي پيش از اقدام به انجام مراحل اداري و قانوني مربوطه لازم به نظر مي رسد   .

واژگان كليدي: اهداي جنين، حقوق، اخلاق

 

 

مقدمه

درمان نازايي بوسيله دريافت جنين يكي از روش ها و تكنيك هاي توليدمثل كمكي است. براســاس گزارش هاي ارايه شده توسط انجمن باروري، ناباروري ايران حدود ده ميليون زوج نازا در كشــور وجود دارند كه20 ٪ آنان نياز به درمان هاي پيشــرفته دارنــد و از اين ميان حدود 02-01 هزار زوج نيــاز به جنين اهدايي پيدا مي كنند (1). نوزادي كه بــه دنبال انجام اين فرآيند بــه دنيا مي آيد، ارتبــاط ژنتيكي با والدين جديد خود ندارد و ارتباط بين والدين و فرزندان حاصل از اهدا نســبت به رابطه ســنتي و مرسومي كه در يك زوج بارور كه يك بارداري كامل و موفق را تجربه مي كنند، متفاوت خواهد بود. اهداي جنين يك گزينه مناســب براي ايجاد خانوادها ي اســت كه در آن زن به علت نارســايي زودرس تخمدان ها، عدم پاسخ مناســب به تحريك معمول تخمدان ها و ســاير علل قادر به توليد تخمك نميب اشــد و يا مرد دچار آزواسپرمي است و قادر به توليد اسپرم نيست. همچنين اهداي جنين در زوج هايي كــه از بيماري هاي ارثي خانوادگي رنج ميب رند و خطــر انتقال ناتواني قابل توجهي به فرزندان مي رود، ميت واند گزينه مناســبي باشد. هرچند كــه در آينده با كمك علم ژنتيك شــايد بتوان ايــن زوج ها را از طريق گامت هاي خودشــان بارور كرد. لازمه اهداي جنين توجه به ملاحظات اخلاقي زيادي است و بايد جنبه هاي متفاوتي كه مرتبط با زوجِ دهنده ،زوجِ گيرنــده و فرزنــدان حاصل از اين بارداري اســت در نظر داشــت؛ ســؤالاتي مثل شــرايط لازم جهت انتخاب زوج دهنده و گيرنده، ميزان اطلاعات دهندگان نســبت به گيرندگان و برعكس و محدوده مجاز اين آگاهي، مطلع ساختن كودك از نحوه تولد خود، مطلع ساختن ديگران و بستگان در مورد عمل انجام شده، اهميت بررسي خصوصيات اخلاقي و ژنتيكــي دهنــدگان و نوع ارتبــاط فرزندان و ميزان آشــنايي آنان با والدين اصلي خود و بســياري از سؤالات ديگر مواردي هستند كه هنوز انديشمندان در پي يافتن بهترين جواب براي آنها ميب اشند و لازم است طي بررســي هاي پزشــكي _ اجتماعي و حقوقي به اين سؤالات پاسخ داد. در بســياري از نقاط جهان اهداي جنين يك روش پذيرفته شــده براي زوج هاي نابارور اســت. براي مثال در آمريكا، اســتراليا، كشورهاي اروپايي مثل بلژيك، يونان، روســيه، اســپانيا و انگستان از اين روش به طور معمول استفاده مي كنند.)2 ،3(

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل ورد مقاله- بررسي باورها و آگاهي زوجين متقاضي اهداي جنين از شرايط طبي و حقوقي اهداي جنين در ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *