فایل با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

 

 بررسی شناخت جرایم باندی؛  راههای شناسایی و مشکلات مبارزه با آن

 

غلامحسین بیابانی

سید حسن بتولی


تاریخ دریافت:
6/8/93 تاریخ پذیرش: 24/12/93 از صفحه 7 تا 20

 

چکیده

جرایم در همه جا بر اذهان، احساســات و رفتارهای مردم تأثیر منفی دارد. اما جرایم باندی بیشــترین اثرات منفی را بر جامعه باقی می گذارند. بر این اساس در کشور سالی نداریم که پلیس آگاهی نسبت به مبارزه و مقابله در متلاشــی کردن فعالیت مجرمانه باندهای جنایی اقدامی انجام نداده باشد؛ زیرا جرایم با توجه به پیچیدگی جامعه به سمت سازمان یافتگی و باندی شدن حرکت می کنند و یکی از چالش های پیش روی جرم یابان و کارآگاهان جرایم باندی و سازمان یافته است، که در این مقاله به ابعاد مختلف آن پرداخته می شــود. این مقاله برگرفته از اقدامات بیــش از 40 پرونده باندی در حوزه های جرایم جنایی ،ســرقت، کلاهبرداری و… می باشــد. هدف از نگارش این مقاله پاســخ گویی به این سؤالات است: چگونه جرایم باندی شــکل می گیرد؟ افراد چگونه به باند می پیوندند؟ چگونگی نام گذاری باند، گســتره فعالیت مجرمانه باند، نقش القاب افراد در باند، شــیوه و شــگرد مجرمانه باند، و اینکه چرا برخی به مقابله با رفتار مجرمانه می پردازند ولی برخی تن به قانون و اطاعت از آن نمی دهند؟ چرا برخی خطر ارتکاب جرم را به جان می خرند و روش مجرمانه را در زندگی برمی گزینند، در حالی که دیگران به زندگی مجرمانه پشت می کنند؟ در این مقاله تلاش شده است تمام جوانب مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: جرایم باندی، روش های جذب، خصوصیات جرم باندی، گرایش در گروه های جنایی.

 

مقدمه

بســیاری از داســتان ها، باورهای عمومی در مورد باندهای جنایی را تقویت و بر رفتار خشــونت آمیز ایــن باندهــا تأکید دارند. برنامه های خبری رادیو و تلویزیون و صفحــات اول روزنامه ها اغلب پیامدهای جدیدترین حادثه از خشــونت باندهای تبهکاری را به تصویر می کشــانند (ر.ک کاتز و وب ،1393 :20). تحقیقات نشان می دهد، اخبار جنایی حداقل 4 درصد، و حداکثر 28درصد و به طور متوسط 7 درصد از محتوای روزنامه ها را تشکیل می دهد. این نسبت در مورد  رسانههای دیداری و شنیداری درصد متفاوتی بین 10 تا 13 درصد را به خود اختصاص داده می دهد (فرجیها ،1385: 58). اما عناوین جذابی همچون: گروه کفتار، موســی پلنــگ در چنگال پلیس از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت (میرجعفری و بیابانی ،1387: 38). برخی جرایم در ذات خود حامل خشــونت هســتند. مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و…) )همان: 29(. اما ممکن است اعضای باندهای جنایی جرم را به عنوان یک شیوه زندگی  پذیرفتهاند و حتی خود را جدای از جامعه بپندارند و نســبت به هم و نســبت به گروه از صمیمیت خاصی برخوردارند ،روابط بین اعضا بر اســاس اعتماد متقابل شــکل می گیرد، رئیس باند که خود را برتر از دیگران  میداند به شــکلی افراطی تســلط و اقتدار خود را به دیگران اثبات می کند و از اعضا تبعیت کورکورانه می خواهد ،گاهی مواقع قدرت بدنی و خشــونت ضامن اقتدار اوســت)همان: 41(. باندهای جنایی در هر جرمی، از ســرقت خرد گرفته مثل )لوازم داخل خودرو و وســایل جانبی آن( تا جرایم کلان مثل قتل و همه موارد بین اینها، شرکت دارند. اما چنانچه کارآگاه از دانش و مهارت متناسب با جرم برخوردار باشد، جرایم به شیوه مؤثر کشف و برخورد می شود. حال چنانچه پلیس آگاهی دانش کمتری نسبت به مجرمان داشته باشــد، جرایم آزادانه گســترش می یابند (ر.ک کاچلاک ،1394). جرم دایماً در حال تغییر است و خود را با شــرایط و امکانات جامعه ســازگار می کند. به عنوان مثال در جامعه سنتی جرم به شکل ساده به وقوع می پیوندد و کشف آن هم ساده می باشد. اما زمانی که جامعه در مسیر رشد و توسعه قرار می گیرد جرم هم از پیچیدگی لازم برخوردار می شــود و کشــف آن هم سختر صورت می گیرد. لذا در جامعه امروزی ،مهمترین و برترین ابزار پلیس یکی اطلاعات اســت و دیگری تجهیزات و فناوری؛ چراکه هر وســیلهای که وارد جامعه می شــود می تواند در معرض جرم قرار بگیرد یا اینکه به ابزاری برای ارتکاب جرم تبدیل  شــود. به عنوان نمونه، خودرو هم وســیله ای در معرض سرقت و هم وسیله ای برای ارتکاب جرایم دیگر بشــمار می رود. با این حال جرم در حال دگردیســی اســت و روندی رو به باندی و سازمان یافتگی شدن پیــش مــی رود. لذا کمتر روزی وجود دارد که صفحات حوادث روزنامه نســبت به انعکاس جرم مطلبی درج ننمایند. برخی از این جرایم به صورت فردی به وقوع می پیوندد و پاره ای به صورت باندی و گروهی می باشد. اینکه چگونه یک جرم باندی شکل می گیرد، چگونه اعضای این باندها به هم می پیوندند، گستره جرایمشان تا کجاست، شیوه و شگردشان چگونه است. چگونه اسم باند را انتخاب می کنند و… . نکته حائز اهمیت در این است که جرایم از فرد به گروه در حال انتقال است و به این ترتیب این جنایات به صورت باندی و سازمان یافته بروز و ظهور می یابند. بسیاری از جامعه شناسان و صاحب نظران این حوزه معتقدند که وجود بسترهای پنهان و نیز ناهنجاری های موجود در جامعه و خانواده، عامل عمده و اصلی بروز این حوادث و در نهایت عامل شــکل گیری باندهای تبهکار اســت. از سوی دیگر با توجه به امکان شکست در نقشه های جنایتکارانه توسط یک فرد، بسیاری از افراد تبهکار ترجیح داده اند تا به صورت گروهی و باندی وارد عمل شوند؛ زیرا به اعتقاد بسیاری از آنها، امکان لو رفتن نقشه ها و دستگیری همه اعضای یک باند محدود اســت)معصومی ،1381: 2(. اما برخی روانشناســان هم بر این عقیده اند که وقتی عده ای با هدف خلافکاری گرد هم می آیند، قبح جرم برایشــان کمرنگ شــده و دیرتر پشیمان می شوند؛ چرا که خود را تنها نمی بینند و  اینگونه می پندارند که اگر قرار باشد مجازاتی دامن گیرشان شود، همدستانی دارند که می توانند گناه را به گردن آنها بیندازند. در بررسی مراحل تشکیل برخی باندها می توان برگزاری محافل دوســتانه نوجوانان و جوانان را به عنوان پایه شــکل گیری باند برشمرد، این در حالی است که کانون های تشکیل باند را به هیچ وجه نباید تنها به این دوستی ها محدود دانست. طبق آنچه کارشناسان بارها اعلام کرده اند، زندان به عنوان مرکزی برای سپری کردن مدت محکومیت مجرمان بنا بر مجازات تعیین شده جهت تنبیه و بازپروری آنها در نظر گرفته شده است. در این میان نکته حایز اهمیت این است که مجرمان با انواع جرایم ارتکابی بعضاً برای مدت طولانی در کنار یکدیگر زندگی می کنند که بدین ترتیب با توجه به شرایط محیطی زندان احتمال تشکیل باندهای مجرمانه در جریان انتقال شیوه ها و ترفندهای ارتکابی از ســوی زندانیان افزایش می یابد(قدمی ،1386). به طور کلی جرایم باندي، جرایمي نیســتند كه در اثر غلیان احساســات یا بدون اختیار و اراده صورت پذیرند؛ بلكه حساب شده هستند. گرچه چنین جرایمي گاه مدت كوتاهي روي مي دهند، آیا تا به حال این جمله را شــنیده اید كه “شــهرت، همه چیز اســت”؟ اعضاي باندهاي تبهكار، شــهرت خود را در ســایه جرایم ارتكابي خود و میزان از خودگذشتگي شان براي باند تبهكار كســب مي كنند. گاهی وقت ها مجریان قانون مجبور باشــند براي یافتن شاهد عیني جنایات باندهاي جنایی دشواري هاي فراواني را بر خود هموار كنند، پیگرد قانوني هم دشوار و دشوارتر مي شود .این امر به نوبه خود، باعث رشــد باند جنایی شــده و در بین، باندهاي تبهكار، شــهرت دست یابند( ر.ک وات کینز و اشبای ،1389: 65-64)

تعریف جرم باندی

تعریف جرم باندی از نگاه پلیس آگاهی بیانگر این اســت: جرایمی که توســط حداقل دو نفر با طرح و نقشه قبلی صورت گیرد را جرایم باندی گویند. پس ارتكاب جرم كه بتوان از آن به عنوان «باند» استفاده نموده وجود حداقل دو نفر در ارتكاب جرم لازم اســت؛ یعني یك نفر كه به عنوان شــریك یا مباشــر در ارتكاب جرم دخالت دارد مي تواند معاون هم باشد یعني شرایط ارتكاب جرم را هم آسان نماید. اما در یک جرم باندی مثل ســرقت خودرو اشــخاص زیادی در آن نقش دارند؛ مثل زاغ زن، مالبر، مالخر و… ممکن اســت در یک جرم نقش دو نفر برای ارتکاب جرم کافی باشــد ولی برای یک سری از جرایم به لحاظ نیاز به تخصص های مختلف افراد بیشتری در آن دخیل باشند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل ورد مقاله – بررسی شناخت جرایم باندی؛ راههای شناسایی و مشکلات مبارزه با آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *