فایل با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

 

شرح و بررسي قانون «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور»

 

سيد علي علوي قزويني

استاديار دانشكده حقوق، پرديس قم، دانشگاه تهران

(تاريخ دريافت: 01/2/87؛ تاريخ تصويب: 92/6/78)

چكيده

به دنبال اظهار نظرها و نشستهاي متعدد علمي در خصوص  روشهاي كمكي توليد مثـل (ART) و ضـرورت بـه كـارگيري ازآن در درمان ناباروري، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 8/5/1382 قانون »نحـوه اهـداي جنـين بـه زوجـين نابـارور« را بـه تصـويبرساند، و آيين نامه اجرايي آن نيز درسال 1383 تصويب و منتشر شد.

قانون مزبور با بهره گيري از فتاواي فقها و انديشه هاي حقوقي توانسته است تا اندازهاي مشـكل خـانواده هـاي بـدون فرزنـد راحل كرده و زمينه تحقق اميد                زوجهاي نابارور را به داشتن فرزند در كانون خانواده خود فراهم آورد.

تصويب اين قانون گام مهمي در تحول حقوق ايران در حل مسائل مربوط به انتقال جنين و ابعاد مختلـف حقـوقي آن بـه شـمارميرود. قانون مزبور به رغم نوآوري ها و جنبههاي مثبت آن، در مواردي داراي نقايص و كاستي هاي قابل توجهي است كـه مـيتـوانگفت در مقايسه با قانون كشورهاي پيشرفته داراي نقايص عديده اي است. قانون مزبور نه تنها در مواردي نتوانسته است بخـوبي ابعـادحقوقي اين پديده را تبيين كند، بلكه بر ابهامات نيز افزوده است. از اين رو ما در اين مقاله تلاش داريم تا ضمن شرح و توضـيح مـوادمختلف اين قانون به نقد و ارزيابي آن بپردازيم، تا از اين رهگذر ميزان انطباق آن با اصول و قواعد كلي حقوق و فقه آشكار گردد.

واژگان كليدي:

كودكان آزمايشگاهي، قانون اهداء جنين، اهداء كنندگان جنين، اهدا شوندگان جنين.

 

مقدمه

سرانجام به دنبال اظهار نظرها ونشست هاي متعدد علمي در زمينه روش هـاي كمكـي توليـدمثل (ART) و ضرورت به كارگيري آن در درمان ناباروري، مجلـس شـوراي اسـلامي در تـاريخ8/5/1382 قانون »نحوه اهداي جنين به زوجـين نابـارور« را بـه تصـويب رسـاند، و آيـين نامـهاجرايي آن نيز درسال 1383 تصويب و منتشر شد.

قانون مزبور با بهرهگيري از فتاواي فقها و انديشه هاي حقـوقي توانسـته اسـت تـا انـدازهاي مشكل خانوادههاي عقيم را حل كرده و زمينه تحقق اميد زوج هاي نابارور را به داشتن فرزنـد دركانون خانواده خود فراهم آورد.

تصويب اين قانون گام مهمي در تحول حقوق ايران در حل مسائل مربوط به انتقال جنـين وابعاد مختلف حقوقي آن به شمار ميرود. قانون مزبور به رغم نوآوري ها و جنبـه هـاي مثبـت آن،در مواردي داراي نقايص و كاستيهاي قابل توجهي است كه ميتوان گفت كه در مقايسـه آن بـاقانون كشورهاي پيشرفته بسيار ناقص است. قـانون مزبـور در مـواردي نـه تنهـا نتوانسـته اسـتبخوبي ابعاد و آثار حقوقي اين پديده را تبيين كند، بلكه بر ابهامات نيز افـزوده اسـت. از ايـن روما در اين مقاله تلاش داريم تا ضمن شرح و توضيح مواد مختلف اين قانون به نقد و ارزيـابي آنبپردازيم تا از اين رهگذر ميزان انطباق آن با اصول و قواعد كلي حقوق و فقـه آشـكار گـردد. از اين رو مطالب اين نوشتار را در ضمن چند مبحث دنبال خواهيم كرد:

مبحث اول: شريط انتقال جنين؛  گفتار اول: روش توليد جنين و انتقال آن؛  گفتاردوم: شرايط درخواست كنندگان؛  گفتارسوم: شرايط صاحبان جنين؛  مبحث دوم: تشريفات قانوني اهداي جنين؛

مبحث سوم: حقوق وتكاليف زوجين دريافت كننده جنين و فرزند حاصل از انتقال جنين.

در پايان نيز پيشنهادهاي اصلاحي خود را ارائه خواهيم كرد.

 

مبحث اول : شرايط انتقال جنين

قانون »نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور« شرايطي را در خصوص توليد و انتقال جنـين،درخواست كنندگان و نيز صاحبان اصلي جنين مقرر نموده است كه ذيلاً آن ها را مورد بررسـي ومطالعه قرار خواهيم داد:

گفتار اول: روش توليد جنين و انتقال آن

قانونگذار در ماده يك اين قانون مقرر مي دارد: »به موجب اين قانون كليـه مراكـز تخصصـيدرمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضـوابط شـرعي وشـرايط منـدرج در ايـنقانون نسبت به انتقال جنينهاي حاصل از تلقيح خارج از رحم زوج هاي قـانوني و شـرعي پـساز موافقت كتبي زوجين صـاحب جنـين بـه رحـم زنـاني كـه پـس از ازدواج و انجـام اقـداماتپزشكي، ناباروري آن ها( هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده؛ اقدام نماينـد .« تبيـين چنـدمطلب در ذيل اين ماده ضروري به نظر ميرسد:

1ـ صلاحيت مراكز انتقال دهنده جنين

قانونگذار در ماده مرقوم تنها به مراكـز تخصصـي داراي صـلاحيت اجـازه داده اسـت تـا بـارعايت ضوابط شرعي وشرايط مندرج در اين قانون به انتقال جنينهاي به دسـت آمـده از تلقـيحخارج از رحم (تشكيل شده از زوج هاي شرعي و قانوني) به رحم زن نابـارور داراي شـوهر كـهناباروري او به اثبات رسيده است؛ اقدام نمايند. علت اين امر نگراني بحـق قانونگـذار از پيامـدهاو ناهنجاري هاي ناشي از انتقال بيماريهاي واگيردار و…. است؛ چنانكه گزارش مخبـر كمسـيونبهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيـز حـاكي از ايـن نگرانـي اسـت (روزنامـه رسـمي،ش16761).

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل ورد مقاله-شرح و بررسي قانون «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور»”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: