چكيده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ميزان سلامت رواني در كارمندان اداره بهزيستي شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه كارمندان زن و مرد اداره بهزيستي شهر نيشابور با حجم 36 نفر تشكيل مي دهند كه از اين افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجراي آزمون سلامت عومي GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاري نموده اند اين تحقيق از انواع زمينه يابي و با هدف بررسي يك فرضيه و چهار سوال تحقيقي انجام گرفت كه داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS با درجه آزادي 95% مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت پس از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نتايج بدست آمده در پاسخ به فرضيه و سوالات تحقيق به اين ترتيب مشخص شده است كه ميزان سلامت رواني در مردان بيشتر از زنان است و بين سلامت رواني و سن كارمندان رابطه معني داري وجود ندارد همچنين نتايج گوياي اين مطلب است كه نوع اشتغال در كارمندان در ميزان سلامت رواني آنها تأثير گذار نيست و وجود گروههاي مختلف فعاليتي در اداره بهزيستي تأثيري در ميزان سلامت رواني كارمندان ندارد و بالاخره اين كه بين سلامت رواني و سنوات كاري كارمندان بهزيستي رابطه معني داري وجود ندارد.

 

 

فهرست مطالب
عنوان   صفحه
فصل اول
كليات و مقدمه    
1-1 مقدمه ……………………………………………………… 3
1-2 بيان مسئله …………………………………………………… 4
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق ………………………………………… 5
1-4 اهداف تحقيق ………………………………………………… 6
1-5 فرضيه ها و سئوالات تحقيق ……………………………………… 6
1-6 متغيرهاي تحقيق ……………………………………………… 7
1-7 تعريف مفهومي و عملياتي ………………………………………… 8
فصل دوم
پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري    
1-2 پيشينه نظري تحقيق …………………………………………… 11
2-1-1 مفهوم سلامت روان ………………………………………… 11
2-1-2 تاريخچه سلامت روان در جهان ………………………………… 12
2-1-3 تاريخچه سلامت روان در ايران ………………………………… 14
2-1-4 مفهوم سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف ……………………… 17
2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب …………………………………… 18
2-1-6 اصول سلامت روان ………………………………………… 20
2-1-7 هدف ايجاد سلامت روان ……………………………………… 23
2-1-8 مكانيزم هاي دفاعي و نقش آن در سلامت روان ……………………… 25
2-1-9 جمع بندي ………………………………………………… 28
2-2 پيشينه عملي تحقيق …………………………………………… 29
2-2-1 همه گير شناسي در ايران ……………………………………… 29
2-2-2 بررسي همه گير شناسي در جهان ……………………………… 31
فصل سوم
روش شناسي تحقيق    
3-1 روش تحقيق ………………………………………………… 38
3-2 جامعه آماري ………………………………………………… 38
3-3 نمونه تحقيق ………………………………………………… 39
3-4 ابزار تحقيق ………………………………………………… 39
3-4-1 مقياس هاي چهارگانه آزمون …………………………………… 40
3-4-2 موارد كاربرد و محدوديت هاي آزمون …………………………… 40
3-4-3 نمره برش آزمون …………………………………………… 41
3-5-3 پايايي آزمون ……………………………………………… 42
3-6 اعتبار پرسشنامه ………………………………………………… 42
3-7 روش جمع آوري اطلاعات و اجرا ……………………………… 43
3-8 تجزيه و تحليل آماري ………………………………………… 43
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق    
4-1 داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه ………………………………… 45
4-2 ميانگين سلامت رواني جامعه مورد مطالعه …………………………… 48
4-3- تجريه و تحليل فرضيه و سئوالات تحقيق …………………………… 50
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري    
5-1 بحث و نتيجه گيري …………………………………………… 59
5-2 نتيجه گيري كلي ……………………………………………… 61
5-3 محدوديت هاي تحقيق ………………………………………… 61
5-4 پيشنهادات تحقيق ……………………………………………… 62
منابع تحقيق ……………………………………………………… 63
پيوست
پيوست ………………………………………………………… 66
فهرست جداول
جدول 2-1 مقايسه بررسي هاي انجام شده در مورد شيوع بيماريهاي رواني در مناطق مختلف جهان و ايران   35
جدول 4-1. داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه ………………………… 46
جدول 4-2 ميانگين و واريانس جامعه مورد مطالعه ………………………… 48
جدول 4-3 مقايسه نمرات زنان و مردان در آزمون ………………………… 50
جدول 4-4 محاسبه ضريب همبستگي سن كارمندان با نمرات سلامت رواني …… 52
جدول 4-5 مقايسه ميانگين ها و انحراف معيار سه گروه اشتغال ……………… 53
جدول 4-6 تجزيه و تحليل واريانس ها ………………………………… 54
جدول 4-7 مقايسه ميانگين هاي گروه هاي مختلف فعاليت ………………… 54
جدول 4-8 تجزيه و تحليل واريانس هاي گروه هاي مختلف فعاليت …………… 56
جدول 4-9 محاسبه ضريب همبستگي سنوات كاري با سلامت رواني ………… 56
فهرست نمودارها
نمودار هسيتوگرام 4-1 نمرات سلامت رواني و فراواني آن در مردان و زنان …… 46
نمودار هيستوگرام 4-2 سن آزمودني ها و فراواني آن در مردان و زنان ……… 48
نمودار 4-3 مقايسه ميانگين هاي سه گروه اشتغال ………………………… 50
نمودار 4-4 ميانگين هاي سلامت رواني گروه هاي مختلف فعاليت …………… 52

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پایان نامه: بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور در سال 1386”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: