‹‹  فهرست مطالب  ››

 

عنوان                                        صفحه

فصل اول : طرح تحقيق

مقدمه  : 2

بيان مسئله : 4

اهميت پژوهش : 10

اهداف تحقيق : 13

اهداف كلي : 13

تعاريف نظري  واژه‌ها و مفاهيم : 14

تعاريف عملياتي واژه‌ها و مفاهيم : 18

سؤالات تحقيق  : 19

فرضيه‌هاي تحقيق : 19

فصل دوم : پيشينه پژوهش

مقدمه : 22

سلامتي و تعريف آن : 23

عوامل تأثيرگذار بر سلامت: 24

انواع سلامتي : 25

سلامت رواني و تعريف آن : 27

عوامل موثر بر سلامت رواني : 28

اختلالات رواني و تعريف آن : 30

تاريخچه بررسي اختلالات رواني  : 32

طبقه بندي اختلالات رواني : 36

اختلالات خلقي و تعريف آن : 42

تاريخچه بررسي اختلالات خلقي : 43

طبقه بندي اختلالات خلقي : 44

اختلالات افسردگي : 44

اختلالات دو قطبي : 45

اختلال افسردگي و تعريف آن : 46

نظريه‌هاي روان شناختي در مورد افسردگي : 48

نظريه زيست شناختي : 48

نظريه روان پويايي : 50

نظريه يادگيري : 51

نظريه شناختي : 52

علايم و نشانه‌هاي اختلال افسردگي : 54

سبب شناسي اختلال افسردگي : 56

انواع افسردگي : 57

اختلال افسردگي و سن : 59

اختلال افسرگي و جنس : 60

روشهاي تشخيص و ارزيابي افسردگي در كودكان : 61

انواع آزمونهاي ارزيابي افسردگي : 63

پرسشنامه افسردگي كودكان CDI  : 63

2 ـ پرسشنامه افسردگي بك : 64

مقياس افسردگي اصلي براي مطالعات همه گير شناسي ( CES _ D ) : 65

آزمون و تعريف آن : 66

سابقه تاريخي آزمونهاي رواني : 67

ويژگيهاي آزمونهاي رواني : 69

الف ) ويژگيهاي اصلي : 70

الف ) روش باز آزمايي : 71

ب ) روش فرمهاي همتا يا موازي : 71

ج ) روش دو نيمه كردن آزمون : 72

د ـ روش كودر ـ ريچاردسون : 73

الف ) روايي محتوا : 74

ب ) روايي صوري يا ظاهري : 76

ج ) روايي ملاكي : 77

د ) روايي سازه : 79

3 ـ حساسيت يا ظرافت تشخيص : 81

ب ) ويژگيهاي فرعي : 81

مفهوم نرم يا هنجار و تعريف آن : 82

انواع نرم يا هنجار : 83

1 ـ هنجارهاي سني: 83

2 ـ هنجارهاي كلاسي: 84

3 ـ هنجارهاي رتبه درصدي : 84

4 ـ هنجار مربوط به نمرات معيار : 85

پژوهشهاي خارجي : 87

پژوهشهاي داخلي : 88

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه : 90

روش تحقيق : 90

جامعه آماري : 91

نمونه و روش نمونه گيري : 91

روش اجراي تحقيق : 93

ابزارهاي گرد آوري اطلاعات : 93

روايي و پايايي آزمون مارياكواس : 95

روايي و پايائي آزمون افسردگي بك : 95

روشهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش : 96

سؤالات پژوهش : 98

فرضيه‌ها پژوهش : 98

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه : 100

محاسبه پايايي آزمون : 100

تحليل نتايج : 101

محاسبه روايي آزمون : 102

فرضيه اول : 103

فرضيه دوم : 103

فرضيه سوم : 105

اداري.. 105

فرضيه چهارم : 106

فرضيه پنجم : 107

فرضيه ششم : 108

فرضيه هفتم : 109

فرضيه هشتم : 112

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه : 115

بحث و نتيجه گيري : 115

پيشنهادات.. 124

پيشنهادات كاربردي : 124

پيشنهادات پژوهشي : 125

محدوديت‌ها : 126

ضمائم

فهرست منابع و مأخذ  : 156

 

فصل اول: طرح تحقيق

 

مقدمه  :

بدون شك نيروي انساني از مهم ترين سرمايه‌هاي  جوامع است. سرمايه اي كه امكان بهربرداري از منابع انرژي را فراهم مي‌سازد و وجود كار آمدش رفاه و امنيت جامعه را تامين مي‌كند. اهميت نيروي انساني تا جايي است كه منابع مادي همواره يك پله پايين تر از آن قرار مي‌گيرد اين مساله باعث توجه بيش از بيش جوامع بشري به نيروي انساني گرديده  و برنامه ريزي‌هاي گسترده اي در جهت حفظ و تربيت آن انجام گرفته تا ميزان بهره وري از اين سرمايه ي ناشناخته را  ( البته در برخي كشورها ) افزايش يابد.

حفظ و تربيت نيروي انساني علاوه بر اين كه از جهت جسماني مورد توجه است از نظر رواني بسيار مهم است. چرا كه هر گونه دگرگوني روحي، جسم را تحت تأثير قرار داده و فرد را ناكارآمد مي‌كند.

اگر چه ضرب المثل « عقل سالم در بدن سالم است  » در بين مردم باب شده اما بايد اين ضرب المثل بدين گونه اصلاح گردد كه : عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم در سايه ي روح سالم است. بديهي است روح و روان ناسالم جسم را پژمرده و تنبل ساخته و قدرت كار و فعاليت را از او مي‌گيرد. كوتاه سخن اين كه تلاش‌هاي جوامع در جهت سلامت جامعه به خصوص در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه سلامت روحي و رواني افراد از اهميت بيشتري نسبت به سلامت جسماني برخوردار است.   وجود اين گونه تحليل و نظريه‌ها درباره ي نيروي انساني باعث شده كه جوامع كوچك و بزرگ از خانواده تا مدرسه و از سطح ملي تا سطح جهاني همه و همه توجه بيشتري به سلامت افراد نمايند و فرد را ابتدا از نظر رواني به خوبي بشناسند آن گاه با تدابير مؤثر موانع رشد روحي او را مرتفع سازند تا در سايه روح سالم،جسم سالم پرورش يابد و افراد سالم سلامت جامعه را تامين و تضمين كنند. گستره ي بيماري‌هاي روحي و رواني كه مانع رشد طبيعي و شكوفايي استعدادهاي افراد مي‌گردد، بسيار وسيع است اما در اين ميان افسردگي يكي از شايع ترين بيماري‌هاي سده ي اخير است. درباره ي افسردگي كه در تمام دوره‌هاي رشد ممكن است بروز دهد تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته و نتايج نشان مي‌دهد كه افسردگي در دوران نوجواني كه موم شخصيت فرد شكل مگيرد مهم و قابل تامل  است و اگر بدان توجه نگردد باعث بروز ناهنجاري‌هاي شخصيتي و شكوفا نشدن استعدادها مي‌گردد.

بيان مسئله :

سلامت به معني : «  بي گزند شدن، بي عيب شدن، رهايي يافتن، نجات يافتن، امنيت، عافيت، تندرستي، خلاص از بيماري، آرامش صلح، سالم، تندرست بودن مي‌باشد  » (معين، 1375 ، ج5،  ص 778  ).

مفهوم سلامت رواني به معناي  خود آگاهي حل تعارضات و كشمكش‌هاي دروني و شامل خود شكوفايي يعني بالفعل ساختن توانايي‌هاي روان شناختي  ذاتي و دروني فرد است.

سلامت شامل سلامت جسمي و رواني مي‌باشد در سلامت رواني بنا به عقيد آلفرد آدلر فرد برخوردار از سلامت روان شناختي توان با جرات عمل كردن را براي رسيدن به اهدافش دارد چنين فردي روابط سازنده اي با ديگران دارد. به اعتقاد او فرد سالم مطمئن و خوش بين است. عملكرد او مبتني بر نيرنگ  نيست فرد سالم ضمن پذيرش مشكلاتش در حد توان به رفع آن‌ها اقدام مي‌كند خلاصه اينكه سلامت روان يعني داشتن اهداف شخصي در زندگي، روابط خانوادگي مطلوب، كنترل عواطف و احساسات و پذيرش اشتباه و كوشش براي حل آنها.

به نظر كارل راجرز نيز شخص سالم انساني است بسيار  كارآمد كه از تمام  توانايي‌هايش بهر مي‌گيرد و به طور خلاصه انسان بر خوردار از سلامت روان شناختي داراي اين خصوصيات است.

1 ـ آمادگي كسب تجربه  2ـ زندگي هستي دار 3 ـ اعتماد به ارگانيزم خود 4 ـ احساس آزادي 5 ـ  خلاقيت و آفرينشگري انسان غير سالم فرديست كه مبتلا به اختلال روانشناختي باشد و ويژگي‌هاي فوق را نداشته باشد ( ارجمند، 1382 ).

براي بيشتر مردم مفاهيم اختلال رواني خيلي گنگ بوده و تصورات آنها در اين خصوص تحريف شده و رنگي از ترس و پيشداوري به خود گرفته است.

اختلال رواني يك بيماري با تظاهرات روانشناختي يا رفتاري همراه با ناراحتي قابل ملاحظه و اختلال كاركرد ناشي از يك آشفتگي زيست شناختي،  اجتماعي،  روانشناختي، ژنتيك، فيزيك يا شيميائي است. ارزيابي آن بر حسب انحراف از يك مفهوم هنجاري صورت مي‌گيرد  (كاپلان، سادوك، 1380 ).

طبقه بندي اختلالات رواني بر اساس  DSM   IV  IR    به شرح زير مي‌باشد :     1_ اختلالاتي كه نخستين بار در دوره شيرخوارگي، كودكي، يا نوجواني آشكار مي‌شود

2 ـ  دليريوم، دمانس،  اختلالات شيدائي و ساير اختلالات شناختي

3 ـ اختلالات رواني ناشي از اختلال طبي عمومي

4 ـ اختلالات وابسته به مواد

5 ـ اسكيزوفرني و ساير اختلالات پسيكوتيك

6 ـ اختلالات اضطرابي

7 ـ اختلالات شبه جسمي

8 ـ اختلالات ساختگي

9 ـ اختلالات تجزيه اي

10 ـ  اختلالات جنسي

11 ـ اختلالات خوردن

12 ـ اختلالات كنترل تكانه

13 ـ اختلالات انطباق

14 ـ اختلالات شخصيت

15 ـ  اختلالات خلقي : اين اختلال در تمام سنين كودكي و نوجواني روي مي‌دهد و دو نوع اختلال را شامل مي‌شود.

الف ) اختلالات دو قطبي : مشخص با نوسان شديد خلق بين افسردگي و نشئه و بهبودهاي موقت و عود.

ب ) اختلالات افسردگي : اختلال افسردگي اساسي، خلق شديداً افسرده، كندي رواني ـ حركتي،  نگراني، احساس ناراحتي، منگي وحيرت، بي تابي،  احساس گناه، افكارخود كشي  ومعمولا عود كننده.

اختلال افسرده خوئي :  شكل حقيقت تر افسردگي معمولا ناشي از فقدان يا رويدادي مشخص (نوروز افسردگي هم ناميده مي‌شود  ).

افسردگي با الگوي فصلي ( اختلال عاطفي فصلي SAD هم ناميده مي‌شود  ) بيشتر در ماه‌هاي زمستان مشاهده مي‌شود  (سادوك،0 138 ).

يكي از اختلالات مهمي كه در طبقه بندي  اختلالات  رواني مي‌گنجد اختلالات افسردگي مي‌باشد. مفهوم افسردگي كودكان و نوجوانان موضوع قابل بحث و در خور توجهي است. در پانزده سال اخير امكان بروز عارضه افسردگي در كودكان به همان شكل افسردگي در بزرگسالان وجود دارد، وعلائم ونشانه1يي شبيه به بزرگسالان  در آنها ديده مي‌شود (‌هارينگتون، 1380 ).

علائم و نشانه‌هاي افسردگي در نوجواني از ديدگاه بك عبارتند از  :

1 ـ  عوامل شناختي اي كه باعث مي‌شوند نوجوان، آينده را به صورت منفي ببيند

2 ـ عوامل عاطفي و هيجاني چون خشم و نبود تجربيات خوشايند و لذت بخش

3 ـ  عوامل انگيزشي كه شامل دوري گزيدن از جامعه و تمايل به خودكشي مي‌گردد

4 _ عوامل رفتاري و فيزيولوژيكي كه بي فعاليتي،  نوسان در اشتها، آشفتگي در خواب و اظهار خستگي مفرط را شامل مي‌شود(افروز، 1380 ).

از عوامل مؤثر در افسردگي نوجوانان مي‌توان از رفتارهاي بزه كارانه در سطح خانواده و جامعه مانند پرخاشگري،  فرار از منزل، مشكلات مدرسه اي مانند عدم پيشرفت تحصيلي،  و همچنين مشكلات مربوط به برقراري رابطه با گروه همسن و سال ( مثل طرد شدن توسط آن‌ها ) را نام برد (افروز، 1380 ).

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پایان نامه روانشناسی: هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84-83”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *