بررسی علل فرار دختران از منزل و ارائه راهکارهایی براي مقابله با آن 

فرحناز فردوسیان، علی اصغر مهري

 

فایل دانلود با فرمت ورد (WORD) قابل ویرایش می باشد

 

 

چکیده 

تحقیق حاضر با هدف بررسی علل و انگیزه هاي فرار دختران از خانه انجام شده و کوشیده است تا پدیده فرار از خانه را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار دهد. این پژوهش، شناسایی علل و عوامل ایجاد فرار دختران از خانه را با شش فرضیه طراحی و با استفاده از روش هاي کمی و کیفی و تلفیق آنها مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام این پژوهش، تعداد 40 نفر از دخترانی (دختران استان چهارمحال و بختیاري) که فرار را تجربه کرده بودند به عنوان نمونه هاي در دسترس، مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از پرسشنامه معکوس که پایایی آن با توجه به بازخورد چند نفر از متخصصان تأیید شده بود و همچنین اطلاعاتی که در جریان پرونده خوانی به دست آمده بود، نهایتاً با بهره برداري از نرم افزار علوم اجتماعی spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین با استفاده از مصاحبه و روش تحلیل محتوا ،یافته هاي کیفی بدست آمد. نتایج تحقیق بیانگر این است که دختران به دلایلی همچون؛ خشونت خانگی خویشاوندان مرد، از جمله پدر و برادر، عدم موفقیت در تحصیل، ویژگیهاي روانشناختی، از هم گسیختگی خانوادگی، فقر و کمبود امکانات مالی خانوادهها و استفاده از امکانات رسانهاي جدید همچون ماهواره و موبایل و… از خانه گریختهاند. 

کلید واژه ها 

دختران فراري، استان چهارمحال و بختیاري، پدیدة فرار از خانه، عوامل مؤثر بر فرار.

 

 

مقدمه                                                                                                     

زندگی در دنیایی که به واسطهي استفادهي روز افزون از رسانهها، تحت عنوان »دهکده جهانی« از آن یاد میشود و در عصري که به نام »عصر ارتباطات« نام گرفته است ،شرایط، ویژگیها و دغدغههاي خاص خود را میطلبد و در این میان جوامع در حال گذار مسائل و معضلات جدیدي را در عبور از »سنت به مدرنیته« تجربه میکنند. یکی از مسائلی که در سالهاي اخیر فک ر و ذهن بسیاري از جامعه شناسان، روانشناسان و سایر صاحب نظران علوم اجتماعی و تربیتی را به خود مشغول کرده است، پدیده خشونت خانگی به ویژه در ارتباط با دختران و زنان است. متأسفانه در استان چهارمحال و بختیاري به مانند بسیاري از استانهاي دیگر این پدیده، حالت پاتولوژیک به خود گرفته و از منظر آسیب شناسانه قابل تأمل و بررسی است.

امروزه، لازمه زندگی در دنیاي جدید که هر روز پیچیدگی بیشتري پیدا می کند، آشنایی همهي گروههاي سنی بویژه نوجوانان و جوانان با مهارتهاي اجتماعی است.

بنابراین هرچقدر پدران و مادران و همچنین مسئولان مدارس از درایت و شایستگی بیشتري برخوردار باشند، بهتر میتوانند زمینهي جامعه پذیري مناسب براي کودکان، نوجوانان و جوانان را فراهم کنند.

با توجه به اینکه پدیدهي فرار از منزل به ویژه فرار دختران از مسائل و معضلات بزرگ جامعه شناختی عصر حاضر به شمار میرود، لازم است که صاحب نظران علوم انسانی از جمله روانشناسان، جامعه شناسان، متخصصان علوم تربیتی و علوم رفتاري ،علماي اخلاق و سایر اندیشمندان در عرصههاي گوناگون، این مشکل را از زوایاي گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار دهند تا با نوعی اجماع عمومی بتوان، این پدیده را از جوانب مختلف شناسایی و در جهت رفع یا تقلیل آن اقدامات مؤثري را انجام داد.

بیان مسأله  

یکی از موضوعات مهم اجتماعی که قرنها مورد بحث و تحقیق اندیشمندان قرار دارد ،موقعیت اجتماعی زنان در جامعه است. زنان چه از نظر همکاري و اشتراك در تلاش هایی که در امور اجتماعی با مردان دارند و چه از نظر شخصی، جسمانی و روانی از مردان متمایزند، پس افکار، عواطف و تمایلات آنها با مردان فرق میکند (خاکپور ،1352 :72).  یکی از عمده ترین آسیبهاي اجتماعی که در سالهاي اخیر به عنوان تهدیدي جدي براي بسیاري از جوامع محسوب میشود، پدیده فرار دختران از خانه است (خرم آبادي– فرخی ،1389 :79).  فرار از خانه به معنی اعم آن و فرار زنان و دختران به طور اخص یکی از مصادیق مهم آسیبهاي اجتماعی است که پرداختن به آن نیازمند توجه به سایر آسیبهاي اجتماعی است (معتمدي، 1382 :21).  فرار از خانه یک ناهنجاري است که در اغلب جوامع مدرن وجود دارد، به طوري که تخمین زده میشود هر ساله بیش از یک میلیون جوان از خانه میگریزند و یک میلیون نیز خانه را ترك میکنند یا از خانه رانده میشوند (معظمی ،1382 :5).  شارلین و مورباراك فرار از خانه را به معنی دور شدن از منزل به مدت 24 ساعت یا بیشتر میدانند که بدون اطلاع والدین و یا بر خلاف میل آنها صورت میگیرد. (همان).  برآورد میشود حدود 500 هزار تا 4 میلیون نوجوان از خانههاي خود فرار میکنند(شاره ،1387 :8).  براساس گزارش سازمانی جهانی بهداشت، سالانه بیش از یک میلیون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار میکنند که 74 درصد آنان دختر هستند (والر و جودي،2006 :779). آمار منتشر شده در ایران نیز، حاکی از روند روبه رشد

 

اخبار، جراید و مطبوعات از روند روبه رشد این آسیب اجتماعی، کاهش میانگین سنی دختران فراري و ظهور پیامدهاي ناگوار از آن حکایت میکند. به طور متوسط روزانه 49 مورد فرار از منزل به مرکز ساماندهی کودکان و نوجوانان فراري وابسته به شهرداري تهران گزارش میشود (برزگر ،1382 :27).   بنابر آنچه گفته شد براي مقابله با پدیدهي فرار دختران از خانه، لازم است که مسئولان، خانوادهها، مدارس و دانشگاهها و سایر نهادهاي اجتماعی دست به دست هم داده و با تلاش همدیگر سعی در حل این معضل بزرگ داشته باشند. تحقیق حاضر در جستجوي علل و انگیزه هاي فرار دختران از خانه و ارائه راهکارهاي مناسب براي مقابله با چنین پدیده اي است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل ورد مقاله– بررسی علل فرار دختران از منزل و ارائه راهکارهایی براي مقابله با آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: