فایل دانلود با فرمت ورد (WORD) قابل ویرایش می باشد

كرونا وكارتابع 

سعيدرضا ابدي  

چكيده  

سياست ها و راهبردهاي كشورها در مواجهـه  بـا  بحـران  كرونـا ، بخشـي  الهـام  گرفتـه  از خط مشي هاي جهاني و بخشي نيز حاصل تدابير ملي است. سازمان بـين المللـي  كـار  بـه  منظور كمك و جبران فوري پيامدهاي منفي اين بيمـاري  بـراي  كـارگران  و بنگـاه هـ اي اقتصادي توصيه هايي نموده است. در اين راستا اسـتفاده  از ابزارهـاي  مـالي  و پـولي ، وام، سرمايه گذاري عمومي در بخش سلامت، حمايت از بنگاه ها بـه  منظـور  حفـظ  مشـاغل  و پايدار ماندن در عرصة كسب و كار و نهايًتًاً تأكيد بر استفاده از ظرفيت گفتگوي اجتماعي مابين شركاي اجتماعي (دولت، كارگران و كارفرمايان ) مورد توجه جدي است. در كشـور  ما نيز اقداماتي هرچند محدود و موقتي در راستاي حمايت مالي از كارفرمايان و بنگاه هاي اقتصادي صورت گرفته كه در جاي خود مثبت و با سياست هـاي  جهـاني  همسـو  اسـت؛  همچون اعطاي مهلت در پرداخت انواع هزينه، حـق  بيمـه  سـهم  كارفرمـا ، هزينـه  هـاي  انرژي، مال الاجاره اماكن دولتي واگذار شده، اعطاي وام كم بهره و … . اما زيرساخت هـاي  نامناسب اقتصادي كه طي ساليان متمادي ميل به اجراي قـانون  كـار  در مـورد  شـاغلين  بخش خصوصي را به حداقل رسانده است و ضعف هاي ابزارهـاي  نظـارتي  و بازرسـي  در مراجع مسئول نسبت به حسن اجراي قانون، عدة كثيري از كارگران را قبل از اين بحران ناكام و پس از آن نيز دچار تشديد گرفتاري خواهد نمود. شايد  صرًفًاً مواردي كه در وضع مقرره، اعطاي امتيازات و تسهيلات به كارفرمايان مشروط به حفظ رابطة شـغلي  و عـدم  اخراج كاركنان گرديده است، تنها امتياز ويژة اين قشر نسبت به ساير افراد جامعه باشد كه به وقوع عملي آن نيز مي توان بدگمان بود.

كليد واژگان: 

تعليق قراردادكار، حمايت اجتماعي، حوادث قهري، سازمان بين المللي كار، كارتابع.

 

مقدمه 

بحران جهاني ناشي از شيوع فراگير ويروس كرونا پيامدهاي گوناگوني داشته كه از جملـه در عرصة اقتصاد و به ويژه كار، طيف وسيعي از شاغلان را گرفتار  بيكاريهاي موقت يـا بعضـاً  دائـم نموده كه اثري جز قطع يا كاهش درآمد ايشان نداشته است.

پيش بيني هاي مربوط به مدت زمان ماندگاري اين ويـروس و موفقيـت اقـدامات مربـوط بـه كنترل قطعي و كامل آن، حاكي از آن است كه اقتصاد جهاني حداقل تا پايان سال جاري ركود قابل توجهي را تجربه خواهد كرد و اين به معني ادامة تهديد در شرايط كار و معيشـت نيروهـاي شـاغل خواهد بود. كار تابع به معناي كاري است كه براي ديگري، تحـت تبعيـت از او و در برابـر دسـتمزد انجام گيرد و در اين مقاله ما فارغ از اقسام ديگر كار، از جمله كار مسـتقل يـا كـار بـراي اشـخاص حقوق عمومي هستيم. آنچه در اين مختصر بدان پرداخته مي شود، در بخش اول گزارشي از رويكرد سازمان بين المللي كار به مسئلة كوويدـ 19 و آثار و تبعات آن در بنگاه هاي اقتصادي و زندگي طبقة اجتماعي شاغل در آنهاست كه با مخاطره دست و پنجه نرم مي كنند، دركنار تجربة اقـدامات برخـي كشورها. در بخش دوم نيز به موقعيت جامعة كارگري در كشورمان و تهديدهاي تشديدشـده نسـبت به شرايط و امنيت شغلي ايشان به تبع مخاطرات پيش روي كارفرمايان و هم زمـان تـدابير دولـت در سطح كلان، به ويژه در حوزة حمايت هاي اجتماعي، پرداخته، هم زمان ظرفيت هاي حقوقي نهفتـه در قانون كار در انطباق  با اين پديده را بررسي  ميكنيم.

  1. 1. رويكرد جهاني

در سطح جهاني، سازمان بين المللي كار عالي ترين مرجع استانداردسازي و     ديـدهبـاني مسـائل مربوط به كار، از جمله شرايط كار كارگران و كارفرمايان، امنيت شغلي، حمايـت هـاي اجتمـاعي،  گفتگوي اجتماعي و بسياري از حقوق و اصول ديگر بنيادين در اين راستاست. لذا در ايـن بخـش بيشتر بر واكنش هاي اين سازمان نسبت به بحران كرونا تمركز كرده، تلاش  ميكنيم توصيه ها و دستوركارهاي مهم خطاب به دولت ها و ديگر شركاي اجتماعي ايشان (كارگران و كارفرمايـان) را از نظر بگذرانيم.

 

بر اساس آخرين گزارش نظارتيILO  در موضوع كرونا، 81 درصد از نيروهاي كار (7/2 ميليارد كارگر) در كشورهايي زندگي مي كنند كه تحت توقف اجباري يا توصيه شدة كار هستند. اين گزارش همچنان حاكي از كاهش 7/6 درصدي ساعات كار در ربع دوم سال 2020 بوده كه برابر با از دسـت رفتن 195 ميليون شغل تمام وقت است.1 علائم موجود نيز حاكي از سـير صـعودي بيكـاري اسـت.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل ورد مقاله – كرونا و كارتابع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: