فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..  2

بيان مسأله…………………………………………………………………………………………………….. 4

اهميت و ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………….. 6

اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………. 9

هدف كلي…………………………………………………………………………………………………… 9

اهداف جزئي……………………………………………………………………………………………….. 9

سئوالات تحقيق………………………………………………………………………………………….. 10

متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………….. 11

تعاريف مفهومي و عملياتي……………………………………………………………………………. 12

مفهوم سلامت روان……………………………………………………………………………………… 14

تاريخچه سلامت و روان در جهان………………………………………………………………….. 16

تاريخچه سلامت روان در ايران……………………………………………………………………… 20

سلامت روان از ديدگاههاي مختلف……………………………………………………………….. 24

سلامت رواني از نظر مكاتب مختلف………………………………………………………………. 26

اصول سلامت رواني……………………………………………………………………………………. 29

هدف ايجاد سلامت روان……………………………………………………………………………… 33

مكانيزم رواني و نقش آن در سلامت روان…………………………………………………… 36

جمع بندي…………………………………………………………………………………………………. 41

همه گير شناسي در ايران………………………………………………………………………………. 42

بررسي همه گير شناسي در جهان………………………………………………………………… 46

فصل سوم

 

روش تحقيق………………………………………………………………………………………………  55

جامعه تحقيق………………………………………………………………………………………………  55

نمونه تحقيق……………………………………………………………………………………………….  56

ابزار تحقيق………………………………………………………………………………………………… 56

روش نمره گذاري……………………………………………………………………………………..   57

مقياس هاي چهارگانه آزمون GHQ……………………………………………………………..  57

موارد كاربرد و محدوديت هاي GHQ………………………………………………………….   58

نمره برش آزمون…………………………………………………………………………………………  60

تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………….  62

ملاحظات اخلاقي……………………………………………………………………………………….  62

فصل چهارم

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 64

توصيف و تحليل داده ها………………………………………………………………………………  65

فرضيه آزمايي…………………………………………………………………………………………….  71

فصل پنجم

 

بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………..  74

محدوديتها…………………………………………………………………………………………………  77

پيشنهادات………………………………………………………………………………………………….  78

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….  79

پيوست………………………………………………………………………………………………………  82

 

 

 

فهرست جداول

جدول (1 ـ 2 ) مقايسه بــررسي هاي انجام شده در مــورد شيوع بيماريهاي روانـي در مناطق مختلف جهان و ايران ………………………………………..52

جدول (1 ـ 4 ) توصيف داده هاي بدست آمـــده از دو گـــروه كـاركنـان ودانشگــاه هنر و پيام نور……………….65

جدول (2 ـ 4 ) بررسي خصوصيات دموگرافيك گروههاي مورد مطالعه……65

جدول (3 ـ 4 ) مقايسه نمرات سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور… 66

جدول ( 4 ـ 4 ) مقايسه نمرات سلامت رواني زنان و مردان شاغل در دو دانشگاه………… 67

جدول ( 5 ـ 4 ) مقايسه نمرات سلامت رواني در كاركنان بر اساس نوع فعاليت………….. 68

جدول ( 6 ـ 4 ) بررسي رابطه مـدت فعاليت با سلامـت رواني در بين كاركنــان دو دانشگـاه …………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول ( 7 ـ 4 ) بررسي رابطه سن با سلامت رواني در بين كاركنان در دانشگاه……………70

 

فهرست نمودارها

نمودار ( 1ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات سلامت رواني در دانشگاه پيام نورو هنر……………66

نمودار ( 2 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات سلامت رواني زنان و مردان در دو دانشگاه…….. 67

نمودار ( 3 ـ 4 ) فراواني و توزيع نمرات سلامت رواني در كاركنان اداري و خدماتي…….68

 

چكيده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه سلامت رواني كاركنان دانشگاه هاي هنر و پيام نور شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه كارمندان زن و مرد شاغل در اين دو دانشگاه به حجم 27 نفر تشكيل مي دهد كه با محقق در اجراي پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاري نمودند. اين تحقيق از نوع زمينه يابي و با هدف بررسي پنج سئوال تحقيقي انجام شده است كه داده هاي آماري با درجه آزادي 95% مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت كه پس از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نتايج بدست آمده در پاسخ به سئوالات تحقيق به اين ترتيب مشخص شده اند كه در بين كاركنان دردانشگاه در ميزان سلامت رواني تفاوتي وجود ندارد. و ميزان سلامت رواني كاركنان زن و مرد شاغل در دو دانشگاه با يكديگر متفاوت نيست و سلامت رواني كاركنان بخشهاي مختلف اداري و خدماتي در دو دانشگاه با يكديگر متفاوت نيست همچنين نتايج بدست آمده نشان دادند كه بين سن و ميزان سلامت رواني در بين كاركنان در دانشگاه رابطه معناداري وجود ندارد و بالاخره اين كه بين ميزان سلامت رواني و مدت فعاليت در بين كاركنان دو دانشگاه رابطه معناداري مشاهده نشد.

مقدمه

اگر چه براي سلامت رواني[1] تعاريف مختلفي ارائه شده است و از سوي افراد و مجامع علمي مختلف تعاريف متفاوتي ارائه شده است ولي همگي بر اين نكته تأكيد دارند كه شخصي را مي توان سالم دانست كه از نظر جسمي و رواني در شرايط مساعد و مطلوبي قرار داشته باشد.

در برخي موارد و مطالعات براي بررسي و سنجش ميزان سلامت رواني از مطالعات همه گير شناسي استفاده مي شود. براي تغيير در ميزان و شدت سلامت رواني در افراد همواره دلايل و متغيرهاي متفاوتي شناسايي شده است. عواملي چون بيماري يا فوت يكي از بستگان ، تغيير شغل، مسائل اقتصادي، ويژگيهاي جسماني و … كه در مواجهه با چنين شرايطي از روشهاي مقابله اي و پيشگيرانه در سطوح مختلف براي بهبود سلامت روان در افرادجامعه استفاده مي شود.

در بحث راجع به سلامت رواني و عمومي در بين مراكز و ادارات دولتي و خصوصي و بررسي تمام جنبه ها و رويدادها و حالات تندرستي كاركنان چنين مراكزي يكي از مسائل مورد توجه محققان و همه گير شناسان مي باشد. بخصوص اينكه اين بررسي ها در مراكزي انجام پذيرد كه نقش خاصي در اجتماع دارند و افكار عمومي جامعه نسبت به آنها نظر مثبتي داشته و توجه خاصي را به خود جلب كرده باشند. مؤسساتي چون دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كه رفتار كاركنان آنها همواره از سوي دانشجويان و مراجعه كنندگان به آنها مورد توجه است و رفتار آنها به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد و نوع تعامل كاركنان يا ديگران در چنين مراكزي همواره مورد توجه قرار داشته و از حساسيت خاصي برخوردار مي باشد.

در بحث راجع به سلامت روان كاركنان دانشگاهها و مقايسه آنها با يكديگر عوامل متعددي هستند كه مي توانند بر ميزان سلامت رواني آنها تأثير گذار باشند مثلاً موقعيت فيزيكي، شهرت و اعتبار محل مورد نظر، سن ، جنس، و نوع اشتغال كاركنان در چنين مراكزي را مي توان نام برد. كه در اين تحقيق به بررسي بعضي از اين عوامل مي پردازيم: البته با توجه به اهميت بالاي همه گير شناسي بيماريهاي رواني به خصوص همه گير شناسي در ارتباط با سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي بخصوص مراكز آموزش عالي اين نوع مطالعات در ايران كمتر انجام پذيرفته است كه عوامل بسياري از قبيل حساسيت زياد،
وقت گير بودن، داشتن هزينه هاي سنگين ، مطالعاتي و از طرف ديگر عدم شناخت كافي نسبت به اختلالات رواني و عوارض و پيامدهاي آن بر روي رفتارهاي فردي و عملكرد اجتماعي و تأثيرات زيانبار آن بر محيط هاي خانوادگي در اين بابت تأثير گذار بوده است با اميد به اين كه دست اندركاران مسائل بهداشتي و وزازت آموزش و تحقيقات و فناوري امكانات لازم را در اين زمينه مبذول دارند تا شاهد پژوهشهاي بيشتري در مورد سلامت روان كاركنان مراكز آموزش عالي درمناطق مختلف كشور باشيم.

 

بيان مسأله

آيا سلامت رواني در بين كارمندان دانشگاههاي مختلف متفاوت است؟

بيماريهاي رواني از بدو پيدايش بشر وجود داشته و هيچ فردي در مقابل آن مصونيت ندارد. و اين خطري است كه بشر را تهديد مي كند. عدم سازش و وجود اختلالات رفتاري در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است و در هر طبقه و صنفي و هر گروه و جمعي اشخاص نامتعادلي زندگي مي كنند. بنابراين در مورد همه افراد اعم از كارگر، دانش پژوه، پژشك ومهندس و زارع، استاد دانشگاه و… خطر ابتلاء به ناراحتي هاي رواني وجود دارد. به عبارت ديگر هيچ انساني در مقابل اين امراض مصونيت ندارد ( شاملو، 1382).

مسأله سلامت روان و بيماري رواني امروزه هر لحظه اهميت بيشتري پيدا مي كند بخصوص اينكه مشخص شده است كه بسياري از بيماري هاي جسماني ريشه در مسائل رواني دارند.

با مشخص شدن اهميت سلامت روان نيز هر لحظه بر ميزان مطالعات و بررسي هايي كه با هدف سبب شناسي و يا مشخص كردن ميزان شيوع اختلالات رواني در سطح اجتماع انجام مي پذيرد افزوده مي شود كه در همين راستا مي توان به مطالعاتي كه در نيوهان، مانهاتان، نيويورك، استراليا، اسپانيا كه توسط افرادي همچون گلدبرگ، كارنويوسكي، گير، واركوئر، و نكردف ، در خارج از كشور انجام شد و نيز مطالعاتي كه توسط باش، داويريان، باقري، بهادرخان كه در مناطق مختلف ايران انجام شده است اشاره كرد. كه نتايج تحقيقات آنان نشان دهنده شيوع اختلالات رواني و رفتاري در همه سطوح جامعه و تحت تأثير متغيرهاي مختلفي همچون جنسيت است.

بررسي هايي كه در رابطه با سلامت روان انجام شد نشان مي دهند كه اولاً متغيرهاي مختلفي همچون سن،جنس، وضعيت اقتصادي ، وضعيت جسماني و … مي توانند بر ميزان سلامت رواني افراد تأثير گذار باشند دوم اينكه هرگونه تغييري در ميزان سلامت روان افراد
مي توانند تأثيرات زيادي و حتي جبران ناپذيري از خود به جاي  بگذارد و درمان و رفع چنين  اختلالاتي هزينه هاي بسياري بر فرد در اجتماع تحميل مي كند. بطور مثال سازمان بهداشت جهاني در ارتباط با خودكشي اعلام داشته است كه بار مالي ناشي از كارافتادگي در بيماري

[1] – mental health

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسي سلامت رواني كاركنان دانشگاههاي هنر و پيام نور نيشابور در سال 1385”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: